Co daje rezolucja ONZ?

Co daje rezolucja ONZ?

Mimo że nie są formalnym źródłem prawa, rezolucje zachowują swoją siłę i autorytet, ponieważ odzwierciedlają opinię lub „ogólną wolę” państw na określony temat.

W przeciwieństwie do rezolucji Rady Bezpieczeństwa, która jest przyjmowana na zasadzie konsensusu, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego może być przyjęta tylko wtedy, gdy państwa członkowskie wyrażą zgodę na związanie się tą decyzją. Dzięki temu może być prawnie wiążąca.

Rezolucje są formalnym wyrazem opinii lub woli organów Organizacji Narodów Zjednoczonych

Co daje rezolucja ONZ?

Rezolucja ONZ to formalny tekst przyjęty przez organ Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zazwyczaj zawiera nagłówek, który wyjaśnia temat, preambułę i część normatywną. Część normatywna to lista działań lub zaleceń.

Dodatkowo rezolucje mogą zawierać podsumowanie działań zaproponowanych przez komitet oraz listę państw, które podpisały projekt rezolucji. Część normatywna jest często numerowana, z rokiem i sesją odzwierciedloną w numerach.

Rezolucja ONZ może być dokumentem prawnie wiążącym, w zależności od jej treści i formy. W praktyce może być potężnym narzędziem przekonywania rządów do zmiany polityki. Może też wpływać na tworzenie prawa międzynarodowego, dając państwom platformę do wyrażania swoich poglądów. Ponadto mogą stanowić ważną „energię tworzącą prawo”, ponieważ dają rządom do zrozumienia, że ich życzenia są cenione i szanowane przez resztę świata.

Przyjmowane są w drodze głosowania

Rezolucje są formalnym wyrazem opinii lub woli organów ONZ. Składają się z dwóch wyraźnie określonych części: preambuły i części normatywnej.

Przyjmowane są w drodze głosowania przez Zgromadzenie Ogólne (GA), które jest głównym organem ONZ. Nie są prawnie wiążące, ale mają duże znaczenie symboliczne w ONZ.

Zgromadzenie Ogólne jest wybierane co dwa lata zwykłą większością głosów państw członkowskich, zwykle przez państwa członkowskie grupy regionalnej. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego jest obywatelem państwa członkowskiego zgłaszającego kandydaturę i na czas swojej kadencji jest przedstawicielem ogółu członków.

W przeciwieństwie do Rady Bezpieczeństwa, gdzie wszystkich pięciu stałych członków ma prawo weta, Zgromadzenie Ogólne nie ma takiego prawa. W każdym razie rezolucja może zostać przyjęta tylko dziewięcioma głosami „za”, które niekoniecznie oznaczają, że wszyscy popierają projekt.

Przyjmuje się je w drodze konsensusu

Co daje rezolucja ONZ?

Zgromadzenie Ogólne jest organem wypracowującym konsensus, w którym kwestie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa są wspólnie omawiane przez wszystkie państwa członkowskie. Zgromadzenie zbiera się od września do grudnia każdego roku, a podczas wznowionej części każdej sesji prowadzi debaty tematyczne na wysokim szczeblu dotyczące szerokiego zakresu tematów merytorycznych.

Sześć Komitetów Głównych omawia sprawy w ramach każdego punktu porządku obrad i rekomenduje Zgromadzeniu projekty rezolucji i decyzji do rozpatrzenia i podjęcia działań. Prawie wszystkie rezolucje są przyjmowane w drodze konsensusu.

Nie są prawnie wiążące

Rezolucja ONZ to formalny tekst przyjęty przez organ międzyrządowy. Często jest wydawana przez Radę Bezpieczeństwa lub Zgromadzenie Ogólne.

Choć wiele rezolucji ONZ nie jest prawnie wiążących, wciąż mogą mieć wpływ na sprawy globalne. Na przykład rezolucja ONZ może wzywać państwa do podjęcia działań przeciwko zmianom klimatycznym lub do ochrony zwierząt i roślin.

Jednakże większość rezolucji nie jest prawnie wiążąca i nie ma traktatów, które wiązałyby państwa członkowskie ONZ. Na przykład Deklaracja Praw Człowieka ONZ jest niewiążącą prawnie rezolucją, która została przyjęta w drodze konsensusu przez Zgromadzenie Ogólne. Zawiera ona zestaw standardów praw człowieka, które są oparte na traktatach dotyczących praw człowieka i jest uznawana za „zalecenie” przez artykuły 10 i 14 Karty Narodów Zjednoczonych. Jest również uznawana przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

Poprzedni artykuł

Co można kupić w kiosku?

Następny artykuł

Co oznacza imię Jolanta?

Oceń artykuł: Co daje rezolucja ONZ?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5