O co pyta sąd na sprawie spadkowej?

Sąd wymaga, aby wykonawca testamentu lub powiernik wykonywał swoje obowiązki w sposób sprawiedliwy, uczciwy i bezstronny. Nie mogą oni działać w sposób, który szkodzi spadkowi lub który faworyzuje jednego beneficjenta kosztem drugiego.

Spadkobiercy mogą domagać się usunięcia wykonawcy, jeśli uważają, że są traktowani niesprawiedliwie. Mogą też poprosić o przesłuchanie, jeśli mają roszczenia wobec spadku.

Wykonawca lub zarządca

W testamencie osoba, która jest wymieniona jako wykonawca, musi wykonać warunki testamentu i chronić interesy osób zaangażowanych. Zazwyczaj jest to członek rodziny lub przyjaciel, ale może to być również osoba z zewnątrz, np. prawnik.

Ekspozytor musi odnaleźć i zabezpieczyć wszystkie aktywa zmarłego, w tym nieruchomości, mienie osobiste, konta i inne instrumenty finansowe. Mogą to być świadczenia socjalne, zwroty z Blue Cross, płyty CD, rachunki bankowe, meble, biżuteria, dzieła sztuki, plany emerytalne, IRA, certyfikaty akcji i rachunki maklerskie, nieruchomości, udziały w spółkach, samochody i ubezpieczenia na życie.

Po zabezpieczeniu wszystkich aktywów wykonawca musi spłacić długi i rozdzielić pozostałe aktywa pomiędzy osoby, które są prawnie uprawnione do ich otrzymania. Obejmuje to wierzycieli i każdego, kto chce się o nie upomnieć.

Spadkobiercy

Spadkobiercy są najbliższą rodziną i są uprawnieni do dziedziczenia majątku, jeśli osoba zmarła w sposób nieumyślny (bez testamentu lub funduszu powierniczego). Kolejność spadkobierców jest określona przez prawo stanowe.

Żyjacy małżonkowie są pierwsi w kolejce do otrzymania majątku zmarłej osoby, a ich dzieci są drugie. Inni członkowie rodziny są również uprawnieni do dziedziczenia na mocy prawa spadkowego niektórych stanów, jeśli zmarły nie ma żyjącego małżonka, dzieci lub wnuków.

Jednakże spadkobiercy mogą napotkać wiele trudności, jeśli odziedziczyli majątek należący do rodziny bez procesu prawnego niezbędnego do udowodnienia własności w momencie śmierci właściciela. Brak formalnego tytułu własności może utrudnić spadkobiercom sprzedaż majątku, uzyskanie finansowania na jego zakup, a nawet wykorzystanie ziemi jako zabezpieczenia świadczeń USDA, do których są uprawnieni z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. Może również stwarzać większe ryzyko utraty majątku w wyniku podziału. Osoby, które odziedziczyły majątek po spadkobiercach, powinny skorzystać z porady prawnika, który pomoże im skorygować nieaktualne rejestry gruntów i ustalić, kto jest ich prawnym spadkobiercą, aby mogli uzyskać jasny i zbywalny tytuł własności do odziedziczonych aktywów.

Beneficjenci

Typowo, kiedy ktoś umiera, jego „majątek” składa się z własności, którą posiadał w chwili śmierci. Majątek przechodzi zazwyczaj przez proces probacji, w którym sąd nadzoruje przekazanie majątku zmarłego beneficjentom spadku.

Beneficjentem jest osoba, która odziedziczy majątek zmarłego (lub majątek znajdujący się w utworzonym przez niego funduszu powierniczym), taki jak polisa ubezpieczeniowa na życie, konto bankowe, konto emerytalne itp. Beneficjenci mogą być wskazani w testamencie lub w funduszu powierniczym, jeśli zmarły nie żyje.

Beneficjenci mają wiele praw i ważne jest, aby rozumieli te prawa na każdym etapie procesu administracyjnego, tak aby mogli je egzekwować. Jeśli podejrzewają, że ich prawa zostały naruszone lub zanegowane, powinni jak najszybciej poszukać pomocy prawnej. Adwokaci mogą pomóc im ustalić, czy mają sprawę do wniesienia przeciwko wykonawcy lub zarządcy spadku oraz pomóc w złożeniu pozwu.

Oceń artykuł: O co pyta sąd na sprawie spadkowej?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5